(1)
Mykytyuk, Y.; Sushchyk, N. Reflectionless Schrodinger Operators and Marchenko Parametrization. Mat. Stud. 2024, 61, 79-83.