Mykytyuk, Y., & Sushchyk, N. (2024). Reflectionless Schrodinger operators and Marchenko parametrization. Matematychni Studii, 61(1), 79-83. https://doi.org/10.30970/ms.61.1.79-83