MYKYTYUK, Y.; SUSHCHYK, N. Reflectionless Schrodinger operators and Marchenko parametrization. Matematychni Studii, v. 61, n. 1, p. 79-83, 19 Mar. 2024.