Mykytyuk, Ya., and N. Sushchyk. 2024. “Reflectionless Schrodinger Operators and Marchenko Parametrization”. Matematychni Studii 61 (1), 79-83. https://doi.org/10.30970/ms.61.1.79-83.