Mykytyuk, Y. and Sushchyk, N. (2024) “Reflectionless Schrodinger operators and Marchenko parametrization”, Matematychni Studii, 61(1), pp. 79-83. doi: 10.30970/ms.61.1.79-83.