Mykytyuk, Y., and N. Sushchyk. “Reflectionless Schrodinger Operators and Marchenko Parametrization”. Matematychni Studii, Vol. 61, no. 1, Mar. 2024, pp. 79-83, doi:10.30970/ms.61.1.79-83.